ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลงานโดยผู้พัฒนาทีมเดียวกันกับSolutions Digital Co., Ltd.